Algemene voorwaarden

Versie 1.2, januari 2023

1. Begripsbepaling

Natuurlijk is het belangrijk dat we dezelfde taal spreken. Daarom een paar begrippen die je op deze pagina tegen komt wat beter uitgelegd.

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die je nu aan het lezen bent. Ze zijn opgesteld door FindingPurpose en van toepassing op al hun producten en dienstverlening.

 2. FindingPurpose: de handelsnaam van Yacoian BV (KvK nr. 74480081), bereikbaar via: Den Oven 28, 3912AD te Rhenen of info@findingpurpose.nl.

 3. Coaching: dit kan coaching zijn die we bij trainingen aanbieden maar ook persoonlijke coaching trajecten die we 1-op-1 met jou doorlopen.

 4. Deelnemer: de persoon waar het allemaal om draait: jij dus! Jij die aan een opleiding, traject of coaching van de FindingPurpose deelneemt.

 5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die FindingPurpose exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.

 6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met FindingPurpose. Kortweg gezegd ben jij dat dus!

 7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

 8. Opleiding: een training, Incompany traject of coaching traject, dan wel enige andere vorm van opleiding van FindingPurpose. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Incompany traject) of meerdere coaching-gesprekken (in het geval van coaching). Ook ons aanbod van onlinetrainingen vallen hier onder.

 9. Offerte: als jij besluit dat je met ons aan de slag wilt maar hier graag een voorstel met prijs voor ontvangt. We doen je dus een aanbod van tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek jouw verzoek.

 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FindingPurpose en een Opdrachtgever.

 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

 12. Partijen: hoewel wij ‘ons’ of ‘samen’ eigenlijk prettiger vinden klinken schijnen de Algemene voorwaarden over ‘partijen’ te moeten spreken. Dus: FindingPurpose en Opdrachtgever tezamen.

 13. Schriftelijk: een (handgeschreven) brief die je per post kunt versturen of ons persoonlijk kunt overhandigen. Tegenwoordig gaat e-mail natuurlijk veel sneller en is dit nog beter voor het milieu ook!

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. Simpel gezegd: op alle afspraken die we samen maken.

 2. Omdat we later terug willen kunnen vallen op heldere afspraken kan er alleen schriftelijk van de Algemene Voorwaarden afgeweken worden. Op die manier zijn onze afspraken niet alleen helder, maar ook rechtsgeldig. Dat is fijn voor iedereen.

 3. Wanneer we de Algemene Voorwaarden wijzigen geven we jou natuurlijk de tijd hier eens goed naar te kijken. 30 kalenderdagen om precies te zijn. Wanneer je ons niets laat horen gaan wij ervan uit dat je de wijziging goed vindt. De wijziging is daarmee, vanaf 30 dagen nadat we jou op de hoogte gebracht hebben, geldig op alle (afgegeven) Offertes en (gesloten) Overeenkomsten.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Wanneer je van ons een offerte ontvangt is deze uiteraard vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig. Je zit dus nergens aan vast maar hebt wel de zekerheid een mooi traject met ons te kunnen starten.

 2. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van FindingPurpose, inschrijving bij of opdracht aan FindingPurpose. Daar komt natuurlijk bij dat we de opdracht wel moeten aanvaarden. We gaan voor een samenwerking waar we beide achter moeten staan toch?

 3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen FindingPurpose en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. We hebben de wettelijke teksten maar even achterwege gelaten om het niet te ingewikkeld te maken. Mocht je ze toch graag willen lezen, gebruik dan de linkjes.

 4. Als er na het sluiten van de Overeenkomst nog andere afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen zijn die afwijken van de offerte, bevestigen we die schriftelijk aan jou. Zo weten wij wat we beloofd hebben en kun jij ons eraan houden.

 5. Een (telefonisch/online) gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Natuurlijk doen wij ontzettend ons best om het maximale resultaat uit onze trainingen te persen. Hierbij is het ook nodig dat die inspanning van 2 kanten komt. Wat wij jou leren, moet je zelf toepassen om het resultaat daadwerkelijk te halen. Laten we afspreken dat wij een inspanningsverplichting hebben jou zo goed mogelijk te trainen maar dat jij ons niet verantwoordelijk houdt voor het uiteindelijke resultaat. Om daar nog iets ‘juridisch’ over te zeggen: FindingPurpose zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

 2. Wij houden erg van afspraak-is-afspraak. Soms kunnen er helaas situaties voordoen waarin we een datum voor een afspraak niet halen. Daarom gelden de door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen FindingPurpose en Opdrachtgever overeengekomen termijnen slechts als streefdata en binden FindingPurpose dus niet.

 3. Wij zijn specialisten in ons vakgebied. Dat betekent dat we niet alles weten over alles. Daarom laten we soms (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te uitvoeren. Als FindingPurpose voor de uitvoering van een met FindingPurpose gesloten overeenkomst derden inschakelt, zorgt FindingPurpose er altijd voor dat deze derden zorgvuldig geselecteerd zijn.

5. Vertrouwelijkheid

 1. FindingPurpose, haar medewerkers en/of door FindingPurpose ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Eigenlijk heel logisch, maar we wilden het toch maar even gezegd hebben.

6. Prijzen

 1. FindingPurpose is in Nederland gevestigd. Logisch dat al onze genoemde prijzen in euro’s zijn. Omdat we veel voor bedrijven werken is het, het meest makkelijk voor ons de prijzen exclusief BTW te vermelden. Dit is dan ook precies wat we doen! Arrangement- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op onze website. Deze kun je vinden op: findingpurpose.nl.

 2. FindingPurpose kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

 3. Indien je als particulier voor een van onze trainingen hebt ingeschreven, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan heb je het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 4. FindingPurpose heeft geen mogelijkheid om opleidingen vrijgesteld van btw aan te bieden. Als bedrijf kun je deze natuurlijk wel gewoon via de Btw-aangifte terugvragen.

7. Facturering en betaling

 1. Nadat de overeenkomst tussen jou en FindingPurpose tot stand is gekomen zullen we je daarvoor de factuur toesturen.

 2. Jij zult er zorg voor dragen dat verschuldigde bedragen, zonder verrekening, opschorting en/of korting binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zijn voldaan aan FindingPurpose. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle trainingsmaterialen, trainers en ruimtes geboekt en geregeld zijn. Dit garandeert zou van een mooie trainingservaring.

 3. Eigenlijk hoeven willen wie hier geen gebruik van maken natuurlijk maar, als de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door FINDINGPURPOSE

 1. Soms kunnen we niet anders en moeten we een opleidingsmodule of een coaching-gesprek verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. In dat geval heb jij het recht de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coaching-gesprek, zonder kosten te annuleren. In dat geval heb je recht op terugbetaling van de aan FindingPurpose betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching-gesprek(ken). Natuurlijk hopen we dat, als dit echt nodig is, we samen tot een oplossing te komen om de training of coaching toch door te kunnen laten gaan. Je hebt je niet ingeschreven en betaald om het geld terug te krijgen toch?

 2. In heel uitzonderlijke gevallen moeten we een opleiding, opleidingsmodule of een coaching-gesprek annuleren. Dit mogen we zonder opgave van maar in dat geval hij jij, Opdrachtgever, het recht op terugbetaling van de aan FindingPurpose betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching-gesprek(ken). Om heel eerlijk te zijn is dit zo uitzonderlijk dat we dit nog nooit hebben gedaan.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

 1. Tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heb jij het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

 1. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat FindingPurpose gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;

  2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;

  3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

 2. Wanneer je echt niet aanwezig kunt zijn bij een training of de medewerker die zou gaan kan echt niet, mag je een vervanger sturen om de training te volgen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan FindingPurpose verschuldigd.

 3. Wanneer jij of jouw vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2. Er wordt dan 100% van de prijs in rekening gebracht.

 4. Wanneer een cursist niet deelneemt aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching

 1. Coaching-gesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coaching-gesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat FindingPurpose gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coaching-gesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;

  2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coaching-gesprek: 100% van de prijs.

 2. Wanneer een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coaching-gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 6 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten

 1. Wanneer je een Incompany traject wilt annuleren, kun je dat uitsluitend schriftelijk doen. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat FindingPurpose gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door FindingPurpose gemaakte kosten (door FindingPurpose te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;

  2. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door FindingPurpose is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door FindingPurpose gemaakte kosten (door FindingPurpose te specificeren).

Annulering overnachting

 1. Als je via FindingPurpose een overnachting reserveert, kan deze uitsluitend vóór het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat FindingPurpose gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;

  2. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;

  3. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.

  4. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.

  5. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Niet goed, geld terug garantie

Wij vragen van onze cursisten dat ze moedig genoeg moeten zijn om met ons samen te werken. Dan moeten wij natuurlijk ook laten zien dat wij moedig genoeg zijn om voor jou als cursist een topprestatie neer te zetten. Daarom hebben we deze unieke clausule in de algemene voorwaarden opgenomen. Heel duidelijk en geen kleine lettertjes. Om van deze unieke clausule gebruik te maken gelden de volgende regels:

 1. Je hebt daadwerkelijk actief aan de training deelgenomen. Je bent dus de volledige training aanwezig geweest en hebt meegedaan aan alle door de trainer aangereikte opdrachten. Dit betreft ook eventuele huiswerkopdrachten tussen meerdere trainingsdagen in.

 2. Aan het einde van de training vul je het evaluatieformulier in. Hierop geef je aan:
  1. Welk onderdeel of welke onderdelen niet aan jouw verwachtingen voldeden en waarom dat zo is;

  2. Je geeft de training als geheel een onvoldoende (minder dan een 6);

  3. Je vinkt op het formulier het vinkje “ik maak gebruik van de niet goed, geld terug garantie”;

 3. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal FindingPurpose een credit factuur stuur voor het gehele cursusbedrag en dit binnen 28 dagen overmaken op de rekening van de cursist.

 4. Kosten die gemaakt zijn voor overnachting (al dan niet via FindingPurpose gefaciliteerd), reis en verblijf, vallen niet onder deze garantieregeling en zullen niet worden gecrediteerd.

11. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan FindingPurpose betaalde of nog verschuldigde bedrag.

 2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van FindingPurpose op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid

 1. In geval aansprakelijkheid van FindingPurpose mocht komen vast te staan, is FindingPurpose slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

 2. FindingPurpose is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met FindingPurpose gesloten overeenkomst, is FindingPurpose daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

 3. FindingPurpose is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat FindingPurpose bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

 4. De omvang van de aansprakelijkheid van FindingPurpose voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan FindingPurpose door de verzekeraar van FindingPurpose.

 5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

 6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FindingPurpose of diens leidinggevende ondergeschikten.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door FindingPurpose ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft FindingPurpose houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

 2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

14. Persoonsgegevens

 1. FindingPurpose verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.

 2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door FindingPurpose.

15. Medewerkers van FindingPurpose

 1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die FindingPurpose inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan FindingPurpose verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van FindingPurpose, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten blijft onverminderd het Nederlands recht van toepassing.